Informatiebijeenkomst vrijwilligerswerk Hospice de Luwte

Heeft u interesse in het vrijwilligerswerk bij Hospice de Luwte? Wilt u misschien als vrijwilliger bij het Hospice aan de slag? Dan bent u van harte uitgenodigd om één van de informatiebijeenkomsten bij te wonen. Deze zijn op

dinsdag 18 oktober 2016 van 14.00 tot 15.30 uur en

dinsdagavond 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Op de bijeenkomsten vertellen zij u graag meer over het hospice, de aard van het werk, de impact  die het werk kan hebben, de tijd die het vraagt en de begeleiding die u krijgt. Een vrijwilliger vertelt hoe hij/ zij het werk ervaart en wat het werk brengt.

Heeft u interesse? Meld u aan via [email protected]. Meer informatie over het vrijwilligerswerk vindt u op www.hospicedeluwte.nl.

 

 

Veel belangstelling voor workshops van Buro Vrijwilligerswerk

Drukwerk

Net voor de zomer deden wij de eerste aankondiging de deur uit en nu al zijn de workshops bijna vol. Heeft u belangstelling, meldt u zich dan nog snel aan

Balans Buro Vrijwilligerswerk organiseert in samenwerking met de SESAM academie twee workshops in het najaar van 2016.

 Workshop: ‘Werven en behouden van vrijwilligers’

Datum: dinsdag 27 september 2016, 19.15- 22.00 uur

Locatie: De Plantage, Smitsweg 311, Soest

Het werven en behouden van vrijwilligers is voor iedere vrijwilligersorganisatie vaak moeilijk. Tijdens de workshop leer je hoe je gericht nieuwe vrijwilligers kunt werven, met behulp van een wervingsplan. Maar ook kritisch naar je eigen organisatie te kijken. Zijn we wel aantrekkelijk en wat hebben we te bieden? We oefenen in groepjes het maken van een korte wervingsactie.

Daarna komt aan de orde: wat spreekt vrijwilligers vandaag de dag aan in vrijwilligerswerk en wat betekent dit voor het behouden van vrijwilligers die iets willen doen? We geven een aantal tips en wisselen ervaringen en ideeën uit om vrijwilligers te binden aan je organisatie. Daarna behandelen we in groepjes een case en bespreken deze na. Tenslotte de vraag: wat ga je de komende weken als eerste aanpakken? Daarmee formuleren we onze voornemens en wisselen we deze met elkaar uit.

 Workshop ‘Leidinggeven aan vrijwilligers’

Datum: dinsdag 22 november 2016, 19.15- 22.00 uur

Locatie: Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest

 Is leidinggeven aan vrijwilligers overbodig?

Als iedere vrijwilliger binnen de organisatie het grote geheel kent, zijn/haar taak daarin goed onder de knie heeft, gemotiveerd is  èn plezierig omgaat met de collega’s en de doelgroep, wat wil je dan nog meer?

Natuurlijk niet veel meer, het lijkt ideaal, als leidinggevende kun je andere dingen gaan doen.

Maar, voordat je dat alles bereikt hebt…., wat doe je dan? Dat komt in deze workshop aan de orde. Wat kun je doen om jouw ideaal te bereiken? Hoe blijf je zelf overeind en hou je plezier in het leidinggeven?  Met behulp van praktijkvoorbeelden, tips en kleine theorietjes maak je een eigen actieplan.

 

 

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Wel horen we graag welke workshop u wilt bijwonen en met hoeveel personen.

Opgeven graag per mail: [email protected]

Kort voor de workshop krijgt u een bevestiging.

Meer informatie: Balans Buro Vrijwilligerswerk, Marion Foppele, 06 10962884

Gratis VOG blijft voor beperkte groep

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft geen geld om meer vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te geven. Alleen vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken, krijgen de VOG gratis.

Kinderen en mensen met een verstandelijke beperking lopen het meeste risico op seksueel misbruik.

Met een VOG bewijst de vrijwilliger dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken is het aanvragen van een VOG gratis.

Participeren
Met ingang van 1 maart 2016 gaat de prijs van een VOG voor vrijwilligers die niet onder de gratis regeling vallen omhoog van € 30,05  naar € 41,35. De prijs van een digitale VOG stijgt van € 24,55 naar € 33,85. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), geeft aan dat die bedragen nu al voor veel vrijwilligersorganisaties als te hoog worden ervaren en vindt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis zou moeten zijn. ‘Dat de prijs nu omhoog gaat, maakt participeren nog duurder. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiële buffer om deze kosten goed op te vangen.’

Laaggeletterden
De ChristenUnie liet staatsecretaris Dijkhof weten dat het ‘niet meer uit te leggen is’ waarom vrijwilligersorganisaties die werken met bijvoorbeeld vluchtelingen, laaggeletterden en  ouderen wel moeten betalen voor een VOG en organisaties die met jongeren en/of mensen met een beperking werken niet. ‘Is het in het licht van de gewenste participatiesamenleving niet heel wenselijk om een VOG voor alle vrijwilligersorganisaties gratis te maken?’, stelt ook Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) in haar Kamervragen aan de staatssecretaris.

Zorgmedewerkers die ouderen beroofd hebben, kunnen bij een andere zorgorganisatie vaak zo weer aan de slag. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet dit helpen voorkomen. Maar werkt dat wel?

Tegenvaller
Staatssecretaris Dijkhoff beseft dat de prijsstijging een tegenvaller kan zijn voor een aantal vrijwilligersorganisaties. Desondanks vindt hij de stijging reëel. Het tarief voor een VOG is de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven en met de stijging van de prijs worden weer de gratis VOG’s gefinancierd, aldus Dijkhoff in zijn antwoorden op de Kamervragen.

Seksueel misbruik
‘Ik zie geen ruimte op de begroting van mijn ministerie om voor miljoenen vrijwilligers de gratis VOG ter beschikking te stellen’, vervolgt de staatssecretaris. De gratis VOG blijft dus alleen beschikbaar voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken. Een kwetsbare groep die volgens onderzoek het meeste risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. De staatssecretaris gaat niet onderzoeken welke financiële gevolgen de prijsstijging heeft voor vrijwilligersorganisaties. ‘Hoofdzakelijk omdat ik niet voornemens ben om een uitbreiding van de doelgroep voor de gratis VOG-regeling te heroverwegen.’

Bron: http://www.zorgwelzijn.nl/

Keukentafelgesprek

Heeft u binnenkort het keukentafelgesprek met de gemeente? Het is belangrijk dat u zich daar goed op voorbereidt. Zodat u tijdens het gesprek goed kunt vertellen wat u belangrijk vindt in uw leven. Welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. En hoe deze er volgens u moet uitzien. Daarover gaat de workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’.  

I.s.m. ‘De Zorg Verandert’ organiseert de Reuma Patiënten Vereniging medio februari op een woensdag deze gratis workhop. Ook al heeft u het gesprek al gehad dan kan het nuttig zijn om deel te nemen. Zodra er voldoende deelnemers zich hebben opgegeven wordt de exacte datum en lokatie bekend gemaakt . 

Voor nader informatie en opgave: [email protected]

T: 035 6010185 Diana Lewinski    

Vrijblijvend kennismaken met het vrijwilligerswerk bij Hospice De Luwte te Soest

Sinds de start in 2007 heeft het hospice veel betekend voor mensen uit Baarn, Soest, Soesterberg en omgeving.  In het hospice  kunnen 4 gasten verblijven, mensen met een levensverwachting van maximaal 3 maanden.

Een groot deel van de zorg voor de gasten wordt gegeven door vrijwilligers. 24 Uur per dag, 7 dagen in de week. Veel van onze vrijwilligers ervaren voldoening in het werk en het gevoel iets wezenlijks te betekenen voor anderen. Om dit belangrijke werk te blijven doen, is De Luwte op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken vrijwilligers die naast dag- of avonddiensten ook diensten in het weekend en t.z.t. in de nacht kunnen doen. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers en verpleegkundigen. De (verplichte) meerdaagse training voor nieuwe vrijwilligers is op 20 & 26 & 28 januari met een terugkomdag op 13 april.

Op vrijdagmiddag 8 januari van 13.30 tot ca. 15.00 uur en op  maandagavond 11 januari van 19.30 tot ca. 21.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst om kennis te maken met het vrijwilligerswerk. Voor meer informatie of het aanmelden voor de bijeenkomst kun je contact opnemen met Wilma Mout:  035 – 6039450, [email protected] of kijk op www.hospicedeluwte.nl.

 

Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Sinds 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering, op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. Het is niet ondenkbaar dat zij dan vrijwilligersorganisaties vragen of ze interesse hebben in het bieden van vrijwilligerswerk aan mensen met een uitkering. Dit betekent wel dat er andere regels gaan gelden. Mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie zijn formeel geen vrijwilligers. Ze vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente.

Hoe hiermee om te gaan?

Organisaties die gaan werken met uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren, doen er goed aan om duidelijke afspraken te maken met de gemeente over:

  1. De verzekering. De VNG ontwikkelt voor deze groep mensen een nieuwe verzekering: de participatiepolis. Deze polis moet door de gemeente afgesloten worden, niet door de organisaties. De gemeente is immers de directe opdrachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht een onbetaalde activiteit te doen in het belang van de samenleving.
  2. De vrijwilligersvergoeding. Uitkeringsgerechtigden kunnen volgens de Wet verplicht worden naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Hierdoor – en omdat ze dus formeel geen vrijwilligers zijn – vervalt het recht op de vrijwilligersvergoeding. Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen die zich maatschappelijk nuttig maken daar extra kosten voor moeten maken. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen gewoon vergoed worden.
  3. Het soort vrijwilligerswerk en de omvang. Hierover zegt de Wet dat de werkzaamheden verricht moeten worden naast of in aanvulling op de reguliere werkzaamheden en dat ze geen betaalde arbeid mogen verdringen. De omvang en duur van de werkzaamheden mogen slechts beperkt zijn. Onduidelijk is wat die beperkte omvang en duur precies inhoudt. Er wordt gesteld dat die kan verschillen naar gelang personen tijdelijk ontheven zijn van een of meer van de verplichtingen in de wet.
  4. De controle. Op welke wijze vindt die plaats en wie heeft hier een rol in? Het ligt niet voor de hand dat vrijwilligersorganisaties die taak krijgen, omdat ze belang hebben bij de inzet van de uitkeringsgerechtigde.

De nieuwe regels vergen dus een nieuwe manier van werken: vrijwilligersorganisaties maken afspraken over de inzet met de gemeente en niet, zoals ze gewend zijn, alleen met de vrijwilligers zelf.

Het eigen vrijwilligerswerk is geen tegenprestatie

Maar hoe wordt het vrijwilligerswerk beoordeeld dat iemand al deed voor de bijstandsuitkering en verplichte tegenprestatie? Hierover zijn in de Kamer vragen gesteld. Staatssecretaris De Krom antwoordde:

‘Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief. De tegenprestatie is niet vrijwillig. Het college draagt de tegenprestatie op. De tegenprestatie kan alleen worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn.’

Met andere woorden: het eigen vrijwilligerswerk kan niet worden ingezet als tegenprestatie. Dat betekent dat het vrijwilligerswerk waar iemand met een uitkering zelf voor heeft gekozen, wel onder de vrijwilligersverzekering valt en dat hij/zij daarvoor een vrijwilligersvergoeding mag ontvangen. Let op: de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding is lager voor mensen met een bijstandsuitkering. Maximaal mogen mensen met een uitkering € 95,- per maand ontvangen tot een maximum van € 764,- per jaar.

Bron: Movisie

Twee nieuwe Rabo kenniscafés; workshops voor clubs en verenigingen

 

RB_logo_cmyk      Drukwerk

Dinsdag  20 oktober  2015                                  Dinsdag  10 november  2015

19.15 – 22.00 uur                                                    19.15 – 22.00 uur

Museum Oud Soest                                               De Plantage

Netwerken in de praktijk                                     Conflictbemiddeling

Op dinsdag 20 oktober vindt er een vervolgbijeenkomst van het Rabo kenniscafé ‘Netwerken’ plaats.

Iedereen die heeft deelgenomen aan het Rabo Kennsicafé op 29 juni jl.  is van harte welkom, maar ook mensen die daar niet bij waren kunnen aanschuiven. In deze bijeenkomst brengen we de theorie in praktijk (eerst een korte terugblik uiteraard). We doen vooral veel praktische oefeningen. De aanmelding begint met een uitdaging op netwerkgebied: neem iemand mee uit je eigen netwerk.

Deze workshop wordt gegeven door Bas de Haas van Stichting Het Honk

Op dinsdag 10 november staan we in het Rabo kenniscafé stil bij de verschillende manieren waarop je met een conflict te maken kunt krijgen. Een conflict tussen een vrijwilliger en een ander bijvoorbeeld. In de workshop leren en oefenen de deelnemers hoe je effectief kunt communiceren waardoor je zelf grip krijgt op de situatie en je ook de ander helpt om grip te krijgen op de kwestie.

Deze workshop wordt gegeven door Annemiek Hakkers van Buro Mediation

Dankzij de steun van Rabobank Amersfoort Eemland  zijn er voor u geen kosten verbonden aan de workshops.

Informatie en aanmelden (inclusief je netwerkcontact!) via Balans Buro Vrijwilligerswerk;

Marion Foppele, 06 10962884, [email protected]

Gratis toegangskaarten voor Karin Bloemen en Cor bakker

De gemeente Soest stelt 100 gratis toegangskaarten (t.w.v. € 24,50,-) beschikbaar voor de voorstelling van Karin Bloemen & Cor Bakker in concert.
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 20 juni om 20.15 uur in Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140 in Soest.
Het theater gaat open om 19.30 uur.

In het kader van de ‘100 – stoelenregeling’ biedt de Gemeente Soest vrijwilligers, mantelzorgers en hun partner 
(vriend, vriendin, buurman-of vrouw etc.) deze kaarten aan via Balans Buro Vrijwilligerswerk.

Kaarten zijn vanaf nu af te halen bij Balans Buro Vrijwilligerswerk, Smitsweg 311 in Soest. Telefonisch reserveren is niet mogelijk en op is op!